Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem
 • dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm
 • posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs)

Kurs instruktora fitness przygotowuje do pracy w klubach rekreacyjnych i ośrodkach fitness, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Kurs obejmuje 120 – godzin z podziałem na część ogólną – 50 godz. i część specjalistyczną 70 godz. (łącznie z egzaminem).

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Teoria i metodyka rekreacji
 2. Humanistyczne podstawy rekreacji
 3. Biologiczne podstawy rekreacji
 4. Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych
 5. Gry rekreacyjne
 6. Turystyka
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 8. Gimnastyka
 9. Podstawy anatomii człowieka

Część specjalistyczna obejmuje:

 1. Geneza i znaczenie zajęć fitness na świecie i w Polsce
 2. Zadania i cele zajęć fitness w rekreacji ruchowej
 3. Rodzaje nowoczesnych form gimnastyki: aerobik, step aerobic, tabata, zajęcia wzmacniające
 4. Teoretyczne podstawy treningu
 5. Struktura treningu
 6. Cele, metody, zasady treningu
 7. Podstawy choreografii zajęć grupowych
 8. Aerobik, step aerobik – podstawowe kroki, podstawowe zmiany kroków, podstawy zmian w przestrzeni
 9. Ćwiczenia wzmacniające
 10. Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna
 11. Organizacja zajęć fitness
 12. Organizowanie imprez rekreacyjnych fitness, programowanie, planowanie, marketing, organizacja

CENA KURSU: 1.200,00zł

Zaliczenie

Po zakończeniu kursu zostanie przeprowadzony egzamin końcowy.

Legitymacja instruktora i zaświadczenie

Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia oraz zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystawienia legitymacji instruktora rekreacji ruchowej Centrum Kształcenia Ustawicznego OPTIMA ze specjalnością fitness – Nowoczesne formy gimnastyki dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w dziedzinie nowoczesnych form gimnastyki oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.