Korzyści z ukończenia kursu:

Umiejętność sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Adresaci: osoby prywatne, które chcą profesjonalnie opiekować się osobami chorymi i niepełnosprawnymi

Wymagania

– predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu

– ukończone 18 lat

Program kursu:

  1. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom chorym i niepełnosprawnym, sylwetka zawodowa opiekuna.
  2. Anatomia z fizjologią.
  3. Przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych u osób chorych i/lub niepełnosprawnych.
  4. Choroby przewlekłe.
  5. Problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.
  6. Pielęgnacja chorych, w tym profilaktyka odleżyn.
  7. Rehabilitacja w pielęgnacji.
  8. Pierwsza pomoc.
  9. Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
  10. Dieta i żywienie ludzi chorych.

Liczba godzin: 60
Cena: 650 zł

Zaświadczenia

Zaliczenie kursu odbywa się podstawie obecności (wymagana obecność na 80% zajęć, tj. 40 godzin kursu) i samodzielnej pracy na zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu opiekuna osób chorych i niepełnosprawnych, na drukach MEN, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 3 lutego 2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.